درصورتیکه پرداخت را قبلا انجام داده اید از طریق فرم زیر و آپلود فیش واریزی، ثبت نام خود را تکمیل و نهایی بفرمایید.

  • نام و نام خانوادگیسمتتلفن همراه 
    جهت وارد کردن اسامی بیشتر، + را کلیک کنید!
  • فایل ها را به اینجا بکشید