وبینار قانون تامین اجتماعی

دسته:

اهم محورها:

  • بیمه های تامین اجتماعی و دایره مشمول آن ها
  • بخشنامه های 14 – 14/1 و سایر بخشنامه های مرتبط
  • چگونگی اخذ مفاصا حساب و بازرسی از دفاتر قانونی
  • قانون جدید جرایم کارفرمایان و بخشودگی های جدید و آیین نامه های آن
  • بخشنامه های 14/2 و 14/3 در خصوص شناسایی قراردادها

توجه:  نام و نام خانوادگی خواسته شده در قسمت تکمیل مشخصات باید بصورت حقیقی پر شوند.