برگزاری سمینارهای تخصصی
021-66907323
info@binagroup.ir

گالری همایش ها

هدف ما به روز رسانی دانش مدیران

همایش مدیران تهران

 

سمینار کارشناسان بهار 1397

 

دومین سمینار تخصصی مدیران عالی ۱۳۹۷

 

همایش تخصصی مدیران ۱۳۹۷

 

    سمینارمدیران وکارشناسان مالی واداری 1397

 

سمینار کارشناسان مالی 1396

 

سمینار تخصصی مالی 1395

 

همایش مدیران مالی و کارشناسان مالی 1397

 

سمینارتخصصی با حضور مسئولین دفاتر

 

سمینار سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی در تامین مالی پروژه ها