دومین سمینار تخصصی ویژه مدیران ۱۳۹۷

 

 

     همایش تخصصی مدیران ۱۳۹۷

 

 سمینارمدیران وکارشناسان مالی واداری

 

 سمینار کارشناسان مالی ۱۳۹۶

 

سمینار تخصصی مالی ۱۳۹۵

 

همایش مدیران مالی و کارشناسان مالی ۱۳۹۷

 

 

سمینارتخصصی با حضور مسئولین دفاتر

 

                                          سمینار سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی

                                                   و خارجی در تامین مالی پروژه ها