همایش مدیران تهران

 

سمینار کارشناسان بهار ۱۳۹۷

 

دومین سمینار تخصصی مدیران عالی ۱۳۹۷

 

همایش تخصصی مدیران ۱۳۹۷

 

    سمینارمدیران وکارشناسان مالی واداری ۱۳۹۷

 

سمینار کارشناسان مالی ۱۳۹۶

 

سمینار تخصصی مالی ۱۳۹۵

 

همایش مدیران مالی و کارشناسان مالی ۱۳۹۷

 

سمینارتخصصی با حضور مسئولین دفاتر

 

سمینار سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و خارجی در تامین مالی پروژه ها