برخی اهم محورهای سمینار:

  • توسعه منابع انسانی و بهره وری
  • معیارهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی از دیدگاه بهره وری
  • عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
  • ارتباط انگیزش با بهره وری مابع انسانی
  • ارتباط دانش مهارت و تخصص با بهره وری منابع انسانی
  • ….

در پایان برنامه گواهینامه حضور در “دوره آموزشی بهره وری منابع انسانی” به شرکت کنندگان داده میشود.

نحوه ثبت نام:

تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و یا دانلود و تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه فیش واریزی به دبیرخانه موسسه

شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از 3 نفر از 10 % و بیشتر از 5 نفر از 20 % تخفيف  برخوردار می باشند.

فکس دبیرخانه 66431131-021

تلفن دبیرخانه 66907323-021

ایمیل info@binagroup.ir