دریافت فرم ثبت نام

شرکت کننده محترم :

لطفا جهت حضور در همایش  فرم ذیل را تکمیل نموده وبهمراه  فیش واریزی  به شماره نمابر 02166431131دبیر خانه همایش ارسال فرمایید.

 

همراه داشتن فیش یا تصویر آن در روز اجرای سمینار الزامی  است