سمینار تخصصی ارزش افزوده

سمینار

سمینار تخصصی قانون کار

سمینار تخصصی تنظیم صورت های مالی با IFRS

سمینار آموزشی بیت کوین

سمینار تخصصی تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی

دوره آموزشی اکسل (Excell)

همایش انبارداری

دوره تخصصی مدیریت ریسک و برنامه ریزی

سمینار تخصصی مدیریت استراتژیک