صفحه اصلی

 

دکتر سید کمال سید علی

 

 

موسسه فن آوري ومطالعات راهبردي بينا با اهداف فن آوري و همگام شدن با دنياي روبه توسعه امروز و ورود به عرصه هاي نوين علمي كه كشور مانيز ناگزير به ورود و عبور از آن خواهد بود تشكيل گرديده است .

از آنجا كه يكي از اهداف اين موسسه برگزاري سمينارهاي علمي تخصصي مورد نياز سازمانها وموسسات و شركتهاي دولتي وغير دولتي مي باشد.

شوراي علمي موسسه كه متشكل از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاست با توجه به نياز موسسات اقدام به طراحي و تعريف سمينارمی پردازد.

 

توانمنديها :

  •  دارای رتبه تخصصي مشاوره از بانك صنعت و معدن
  • -دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از طریق موسسات وابسته وزیر مجموعه
  • داراي توان استفاده از نيرو هاي تخصصي و مشاورين خارج از موسسه (out Sourcing )
  • اولین  موسسه تخصصي در كشور در خصوص مشاوره و اخذ تسهيلات مالي از طريق Finance ، يوزانسو اوراق مشاركت كه در نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ، پتروشيمي حضور فعال داشته است .
  • حضور در نمايشگاه بين المللي نفت و گاز ، پتروشیمی

 

تهران -خیابان دکتر فاطمی -خیابان چهارم -شماره 10
مرکز آموزش تخصصی موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بیـــنا
تلفن تماس :02166907323 – 02166904697
نمابر :02166431131
To contact us: info@binagroup.ir